ความภาคภูมิใจของเรา

มจธ .ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ Emerging Economies University Rankings 2018 โดย Times Higher Education (THE)

11 ก.ค. 2561

Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2018 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 50 ประเทศ และในจำนวนนี้มีเพียง 42 ประเทศที่ติดอันดับใน 378 อันดับแรก โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ในลำดับที่ 92 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีผลงานโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

โดยมี 10 มหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับ ได้แก่ อันดับที่ 76 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 181 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 201-250 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 251-300 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี