ความภาคภูมิใจของเรา

เปิดโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14

13 มี.ค. 2560
09
01
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ2B-KMUTT รุ่นที่14 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 600 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ในปีนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ2B-KMUTT รุ่นที่14 มีจำนวนทั้งสิ้น 187 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 174 คนนักเรียนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม จำนวน 13 คน

การดำเนินโครงการ2B-KMUTT รุ่นที่14 มีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านคำแนะนำ โดยอาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง รวมทั้งพี่ๆสตาฟที่คอยดูแลในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนต่างสถาบันโดยการร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์กระทั่งจบโครงการ  

โครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนักนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยผ่านการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชน เป็นการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์วิจัยและเป็นการเปิดโอกาสในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มจธ.และสถาบันที่สนใจในอนาคต
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี