ความภาคภูมิใจของเรา

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย

11 ก.ค. 2561
04
01

ผลงานวิจัย การสร้างแผ่นเซลล์กระดูกอ่อนหลายชั้นเพื่อรักษาการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนผิวข้อ โดย รศ. ดร. ขวัญชนก พสุวัต และ นางสาวโศภิตา วงศ์อินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก มจธ. โครงการ คปก. รุ่นที่ 15 ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 “ความท้าทายด้านนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0”  จัดขึ้นโดย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช   รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผลงานวิจัย การผลิตสีธรรมชาติ: การปรับปรุงสีและความเสถียรโดยใช้กระบวนการเตรียมตัวอย่าง
การสกัดและการอบแห้งที่เหมาะสม
โดย ศ. ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ นางสาวลักษิกา งามวงศ์ล้ำเลิศ
นักศึกษา คปก. รุ่นที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2561

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี