ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9

31 ต.ค. 2561

ผลงาน Fabrication of superhydrophobic high purity nanosilica from crop waste rice husk) โดย นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป และผลงาน Innovative Raman signal amplifier: Powerful silver nanoplates โดยนางสาวสุธาวี อิทธิพงศ์เมธี และนายศุภกร เดโช นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จากในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 โดยทั้ง 2 ผลงานมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัย จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี