ความภาคภูมิใจของเรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ"

11 ก.ค. 2561
02
01

คุรุสภากับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ"  ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาครู ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูมีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ผลงานนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ จากเรื่อง โรงเรียนที่ถูกลืม  และรางวัลชมเชย จากเรื่อง ไม่เท่ากัน และเรื่อง ลูกครู

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี