ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ไม่มีข้อมูล
24-25ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา
รร. วชิราวุธวิทยาลัย เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. ซางตาครู้สคอนแวนต์ เขตพื้นที่: ธนบุรี เขตพื้นที่: ธนบุรี
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เขตพื้นที่: ปากเกร็ด เขตพื้นที่: ปากเกร็ด
รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
รร. ชลราษฎรอำรุง เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. หอวัง เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
ตลาดนัดอุดมศึกษา ม.เกษตร เขตพื้นที่: บางเขน เขตพื้นที่: บางเขน
รร. อัสสัมชัญ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตพื้นที่: วังทองหลาง เขตพื้นที่: วังทองหลาง
รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตพื้นที่: ปทุมวัน เขตพื้นที่: ปทุมวัน
รร. ระยองวิทยาคม เขตพื้นที่: ระยอง เขตพื้นที่: ระยอง
รร. วัดราชโอรส เขตพื้นที่: จอมทอง เขตพื้นที่: จอมทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. ช่างฝีมือทหาร เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เขตพื้นที่: บางซื่อ เขตพื้นที่: บางซื่อ
รร. สามเสนวิทยาลัย เขตพื้นที่: พญาไท เขตพื้นที่: พญาไท
รร. หอวัง เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. วชิราวุธวิทยาลัย เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. ราชวินิตมัธยม เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. ราชินีบน เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. สายน้ำผึ้ง เขตพื้นที่: คลองเตย เขตพื้นที่: คลองเตย
รร. พระหฤทัยคอนแวนต์ เขตพื้นที่: คลองเตย เขตพื้นที่: คลองเตย
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี