ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
31ต.ค. 62 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
7-8พ.ย. 62 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ม.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่
19พ.ย. 62 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร
28-29พ.ย. 62 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ม.เกษตรศาสตร์ เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร
3ธ.ค. 62 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: จ.กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ม.ขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี