ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
เซนต์โยเซนต์โย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
จภ. ชลบุรีจภ. ชลบุรี
รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
เซนต์โยเซนต์โย
ไม่มีข้อมูล
15-1ก.พ.- มิ.ย. 62 โปรดติดตามในภาคการศึกษาถัดไป เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร
ไม่มีข้อมูล
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี