เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมี ดังนี้

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครทุกแผ่นที่เป็นสำเนา  ให้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงชื่อกำกับ

การส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัยฯ (ภายใน 3 วันหลังจากการสมัคร) สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. ส่งทางไปรษณีย์  :  รวบรวมหลักฐานการสมัครส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งใบสมัคร Residential College Camp  พร้อมเอกสารแนบ มาที่

งานรับนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

2. ส่งด้วยตนเอง  :  ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ณ งานรับนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เวลา 08.30-16.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุจำรัส  พันธ์ประสิทธิ์เวช  : นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9014   โทรสาร. 0-2427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th