Download ปฏิทินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10 แยกตามกลุ่มวิจัย

[30/01/56]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10

[15/01/56]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 ที่มีสิทธิ์ได้ รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557

[11/12/55]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10

[11/12/55]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10

[06/12/55]

ภาคเหนือ (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่)

ภาคใต้ (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ภาคอีสาน (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น)

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2555 ณ มจธ.)

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยฯได้รับใบสมัครแล้ว

[26/10/55]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยฯได้รับใบสมัครแล้ว

[19/10/55]

_____________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 (ชั้น ม.4) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10
[09/08/55]

_____________________________________________________________________________________________________

ประุกาศ ปฏิทิน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 10
[01/08/55]

_____________________________________________________________________________________________________