การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์
6. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้นๆ

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2561
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
เกณฑ์การรับสมัครโครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์ 2561
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี