การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2562

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


  เอกสารการสมัคร
  ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งไปยังมูลนิธิสอวน. ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
  2. แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
  3. หนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
  4. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

  5. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. แฟ้มสะสมผลงาน

  รหัสเข้าสู่ระบบกลุ่มเฉพาะ : posnkm62

  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการรับนร.จากมูลนิธิ สอวน 62
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร นร.จากมูลนิธิสอวน. 62 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 62
  DOWNLOAD
  แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร นร.จากมูลนิธิสอวน. 62
  DOWNLOAD
  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี