การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
 •     ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
  จากเดิม วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562


   เอกสารการ
   มัคร 
   (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
   1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
   2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
   3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
   4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
   5. Personal Statement of Motivation : 
   - Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
   - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
   6. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

   7. 
   ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

   หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
   ยกเว้น* 
   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


   **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
   ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ KMUTTINTER (ครั้งที่ 2) 2562
   DOWNLOAD
   กำหนดการรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 2) 62 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 62
   DOWNLOAD
   ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
   DOWNLOAD
   เกณฑ์การรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 2) 62
   DOWNLOAD
   ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร KMUTTINTER (ครั้งที่ 2) 62
   DOWNLOAD
   เข้าสู่ระบบรับสมัคร
   LINK
   ย้อนกลับ
   คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี