การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี

โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เกณฑ์การรับสมัคร :
1. กรณีที่จบการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. กรณีที่กำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาระดับ (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ (สหกิจศึกษา) - เทียบโอน 4 ปี 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัคร รับนักศึกษาระดับ (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ (สหกิจศึกษา) - เทียบโอน 4 ปี 2561
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
เกณฑ์การรับสมัคร รับนักศึกษาระดับ (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ (สหกิจศึกษา) - เทียบโอน 4 ปี 2561
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี