การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เขต* หมายถึง จังหวัดสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช. ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
ดังนี้  https://goo.gl/WCuaAq

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร ให้นำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. สำเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
5. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2563 (ประกาศวันที่ 6 ก.พ. 63)
LINK
กำหนดการรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2563
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 62
DOWNLOAD
เขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
LINK
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 6 ก.พ. 63)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี