การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2562

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
  •     ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบฯ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ 
   จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 11 เเละ 18 เมษายน 2562 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

  เขต* หมายถึง จังหวัดสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช. ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
  ดังนี้  https://goo.gl/WCuaAq

  เอกสารการสมัคร ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)

  5. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
  6. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2562
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2562
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2562
  DOWNLOAD
  เขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร
  LINK
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี