การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2562

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
  •     ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบฯ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ 
   จากเดิม วันอังคารที่ 9 เเละวันพุธ 17 เมษายน 2562 เป็น วันอังคาร 9 เมษายน 2562

  เขต* หมายถึง จังหวัดสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช. ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
  ดังนี้  https://goo.gl/WCuaAq

  เอกสารการสมัคร ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)

  5. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
  6. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ GATPAT เพื่อการกระจายโอกาส 2562
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสฯ 2562
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสฯ 2562
  DOWNLOAD
  เขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร
  LINK
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี