การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/2 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

  •    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2561
  •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งมาสำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 (ยึดตราประทับไปรษณีย์)(ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.
3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน
6. เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
6.1  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
6.2 Personal Statement of Motivation : 
-Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
-How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

รหัสเข้าสู่ระบบ : SCISTU61

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. 2561
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. 2561
DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าฯ ระดับปริญญาตรี 2561
DOWNLOAD
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี