การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/2 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

  •    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2561
  •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. 2561
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี