การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งมาสำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
**กรุณาระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัคร มุมบนขวามือของใบสมัคร**

2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน 
**กรณีแฟ้มสะสมผลงานชำรุดหรือสูญหาย ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**


**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
LINK
ปฏิทินรับสมัครโครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2561
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร(กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครก่อนการสมัคร)
LINK
เกณฑ์การรับสมัครโครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2561
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี