การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งมาสำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
**กรุณาระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัคร มุมบนขวามือของใบสมัคร**

2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า) 
**กรณีแฟ้มสะสมผลงานชำรุดหรือสูญหาย ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**


**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2562
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี