การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/2 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งไปยังมูลนิธิสอวน. ภายในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 (ยึดตราประทับไปรษณีย์)(ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
3. หนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
4. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

5. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
6. แฟ้มสะสมผลงาน
7. เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
7.1  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
7.2 Personal Statement of Motivation : 
-Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
-How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.


รหัสเข้าสู่ระบบ : posnkm61 

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. 2561
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
แบบฟอรมการขอหนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
LINK
เกณฑ์การรับสมัครโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. 2561
DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าฯ ระดับปริญญาตรี 2561
DOWNLOAD
แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัครโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี