การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2562

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


  เอกสารการสมัคร
   ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
  5. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  เอกสารการมัคร (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  5. Personal Statement of Motivation : 
  - Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
  6. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

  7. 
  ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  ยกเว้น* 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
  ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ KMUTTINTER (ครั้งที่ 1) 62
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 1) 62
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 1) 62
  DOWNLOAD
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารคณะสถาปัตย์ฯ KMUTT Inter ครั้งที่ 1
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร
  LINK
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี