การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 2)

รอบที่ 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ครั้งท่ี่ 2) ปีการศึกษา 2561

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ครั้งที่2) 2561
  DOWNLOAD
  ปฏิทินรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 2) 2561
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 2) 2561
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี