การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/1 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1)

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร หลังจากชำระค่าสมัครจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)


เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)

6. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร
7. Personal Statement of Motivation : 
-Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
-How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

ยกเว้น* แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่1) 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1) 2561
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 1) 2561
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี