รอบที่ 1/1 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1)
การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/1 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1)

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร หลังจากชำระค่าสมัครจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)


เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)

6. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร
7. Personal Statement of Motivation : 
-Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
-How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

ยกเว้น* แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่1) 2561
DOWNLOAD
ปฏิทินรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1) 2561
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร(กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครก่อนการสมัคร)
LINK
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 1) 2561
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี