การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/1 โครงการ Active Recruitment
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561
  •     รับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่  1 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
**กรุณาอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เพิ่มเติมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดและวิธีการสมัคร
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Active Recruitment 2561
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี