รอบที่ 1/2 โครงการ Active Recruitment
การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/2 โครงการ Active Recruitment
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561
  •     รับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา)
  •     ผู้ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 9 มีนาคม 2561
    ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
**กรุณาอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

ข้อมูลเพิ่มเติม* ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 61
1. ปิดรับสมัคร รอบที่ 1/2
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือเเละวัสดุ
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
2. เปิดรับแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส่งเเฟ้มฯ มาที่สำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันที่  1 มีนาคม 61
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส่งเเฟ้มฯ มาที่สำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 เพิ่มเติม : https://goo.gl/jMg95U
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 61 เพิ่มเติม : https://goo.gl/mrkZNL
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดและวิธีการสมัคร
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Active Recruitment 2561
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี