รอบที่ 1/1 โครงการ Active Recruitment
การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1/1 โครงการ Active Recruitment
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561
  •     รับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 (กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา)
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่  1 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
**กรุณาอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

ข้อมูลเพิ่มเติมณ วันที่ 15 พ.ย. 60
1.นักเรียนท่ี่ส่งแฟ้มสะสมผลงานหลังวันที่ 15 พ.ย. 60 จะนำไปพิจารณาในรอบที่ 1/2
2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เปิดรับฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/1 เเละ 1/2 
3.ปิดรับสมัคร ดังนี้
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมทีี่ https://goo.gl/h1i5Tx
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดและวิธีการสมัคร
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Active Recruitment 2561
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี