การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562
  •     ส่งเเฟ้มสะสมผลงาน มาที่มหาวิทยาลัยฯ/คณะ/ภาควิชา (รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
         ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
     

  •     ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาจะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ E-Mail หรือเว็บไซต์ของสาขา
  •     ผู้ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 28 มกราคม 2562

**กรุณาอ่านรายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment
DOWNLOAD
เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครแต่ละคณะ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1
DOWNLOAD
เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี