การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ admission.kmutt.ac.th

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1. สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

2. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet) (Why do you want to attend SoA+D and what do you hope to accomplish from your education?)

เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Non-aged group

1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานดานอุตสาหกรรมไมนอยกวา 3 ป

รหัสผ่านสำหรับผู้สมัคร วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Non-aged group ผูมีประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมไมต่ํากวา 3 ปี คือ "ame160"

 

 

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา

ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัคร 348.95 KB
DOWNLOAD
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร 53.16 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
เงื่อนไขคณะสถาปัตย์ฯ 60.99 KB
DOWNLOAD
ประกาศจากมหาวิทยาลัย 131.08 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี