การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม และเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ admission.kmutt.ac.th

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ใช้ในการสมัคร ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ต้องมีผลการเรียนรวม 2 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์คัดเลือกตรง ปวส 79.52 KB
DOWNLOAD
ประกาศรับสมัคร ปวส 200.31 KB
DOWNLOAD
ปฏิทิน-ปวส.(ระบบคุมฯ) 39.21 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี