ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 (รอบกุมภาพันธ์)

12 ก.พ. 2563 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

(รอบกุมภาพันธ์)

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.sit.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี