ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562 (รอบเดือนมิถุนายน)

10 มิ.ย. 2562 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1/2562
(รอบเดือนมิถุนายน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.sit.kmutt.ac.th
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี