ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)

04 ม.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
สอบ-kmutt-test-pr.png

มายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ตลอดปี
 
สมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี