ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาภาษาอังกฤษ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT) 2/2561 (ครั้งที่ 2)

04 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)
KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 
เวลา: 09.00 - 11.00 น.
สถานที่สอบ: อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 ห้อง CB 2605

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ
1. คลิกดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2. กด CTRL+F จากนั้นพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลเพื่อค้นหารายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาภาษาอังกฤษต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย กรุณางดการสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด และรองเท้าแตะ
2. เข้าสอบพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตามวัน-เวลาที่กำหนด
3. กรุณานำซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดสแตมป์ มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบในวันสอบ เพื่อแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ (หากนำส่งพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษาแล้วไม่ต้องนำส่งอีก)

*** กรณีผู้เข้าสอบไม่ส่งซองจดหมายสำหรับส่งผลสอบ
คณะศิลปศาสตร์ จะจัดเก็บผลสอบไว้ 2 ปี สามารถติดต่อรับได้ที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย
ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-470 8793 ในวันและเวลาราชการ ***

การใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT
1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT ตอนแรกเข้าศึกษาเท่านั้น ** นักศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถนำผลคะแนน KMUTT-PEPT ยื่นกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา LNG 550, LNG 600 และ LNG 601 ได้ **
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องยื่นผลคะแนน KMUTT-PEPT ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา และระบุเลขที่ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (กรุณาระบุมุมขวาบน) โดยจะต้องยื่นก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี