กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 ตลอดปี

04 ม.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดปีการศึกษา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯกำหนด และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังนี้
fb-02.png
fb-03.png
fb-04.png
fb-06.png
fb-05.png
9p..jpg
หมายเหตุ
     สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1 ไว้แล้ว จะมีการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษตามกำหนดการเดิม ส่วนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ สอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนและกำหนดการ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
สาขาวิชาที่เปิดรับ/จำนวนรับเข้าศึกษา
123.80 kB
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
81.41 kB
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1-2560 ตลอดปี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี