ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

12 ต.ค. 2560 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
ภาคการศึกษาที่ 1/2561


โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
และสามารถสมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 16 มกราคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561
รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-บัณฑิตศึกษา
 
แผนการรับนักศึกษา
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครรอบ 1-2
0.00 B
เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครรอบ 3
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี