ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

01 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบเพิ่มเติม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง 
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมโลหการ และวิศวกรรมการเชื่อม

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี