กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)

17 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่เท่านั้น)


รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2560
ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2561
ปิดรับสมัคร 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2561
ปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

หมายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี