ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1

03 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  3 – 31 มีนาคม 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้***

**กรุณาชำระภายใน 7 วันหลังจากพิมพ์ใบ
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
865.76 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
336.99 kB
คณะ วิทยาศาสตร์
375.26 kB
คณะศิลปกรรมศาสตร์
275.93 kB
คณะ ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
55.47 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
370.60 kB
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
55.53 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี