ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 โครงการรับตรงตลอดปี เดือน กุมภาพันธ์

03 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  3 – 31 มีนาคม 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้*** 


**กรุณาชำระภายใน 7 วันหลังจากพิมพ์ใบ
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
100.57 kB
คณะวิทยาศาสตร์
144.81 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
96.64 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
183.85 kB
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
53.53 kB
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
97.14 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี