ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 ตลอดปี (รอบเดือนมิถุนายน)

03 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 ตลอดปี (รอบเดือน "มิถุนายน")

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ 
และธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  3 – 12 กรกฎาคม  2560

*หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษา*

**กรุณาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แจ้งในใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
159.08 kB
คณะวิทยาศาสตร์
112.19 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
474.51 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
122.48 kB
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
158.19 kB
คณะศิลปศาสตร์
47.68 kB
ดาวน์โหลดใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี