ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560 (รอบเดือนตุลาคม)

11 ส.ค. 2560 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2/2560
(รอบเดือนตุลาคม)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
หลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0.00 B
หลักสูตร สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี