ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2560 โครงการรับตรงตลอดปี เดือน มีนาคม

31 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  1– 30 เมษายน 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
และไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้*** 


**กรุณาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แจ้งในใบชำระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์**

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
239.75 kB
คณะวิทยาศาสตร์
400.28 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
293.44 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
297.47 kB
คณะศิลปศาสตร์
122.02 kB
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
55.92 kB
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี