ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561 ตลอดปี (รอบที่ 1 และรอบเดือนมีนาคม)

13 มี.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2561 ตลอดปี
"รอบที่ 1 (เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมไฟฟ้า)
และรอบเดือนมีนาคม"

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2561
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS) รอบที่ 1

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. เข้าสอบสัมภาษณ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามวัน เวลาที่กำหนด
2. ผู้ที่ยังยื่นเอกสารไม่ครบ เช่น สำเนาผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/นายจ้าง จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2), สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้เขียนเลขที่ใบสมัคร และทำการยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์

** สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์- ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ มีสอบข้อเขียน **
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 30 มีนาคม 2561 **
** เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ foodeng.kmutt.ac.th **


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี