ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์ของ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

07 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในรอบเดือนเมษายน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ และวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ(นานาชาติ) 
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็น
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศในรอบเดือนถัดไป
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี