กำหนดการรับสมัคร

(คณะศิลปศาสตร์) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)

04 ธ.ค. 2560 | คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
(รอบเพิ่มเติม)
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ตลอดปี)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี