กำหนดการรับสมัคร

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (แบบเป็นรอบ)

01 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และวิศวกรรมอุตสาหการ
(สัมภาษณ์แบบเป็นรอบ)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี