ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)

09 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่เท่านั้น)

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ปิดรับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2561
ปิดรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

หมายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น

สอบ-kmutt-PEPT.png

** คณะศิลปศาสตร์ จะจัดเก็บผลสอบไว้ 2 ปี สามารถติดต่อรับได้ที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย
ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-470 8793 ในวัน และเวลาราชการ **

การใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT
1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT ตอนแรกเข้าศึกษาเท่านั้น ** นักศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถนำผลคะแนน KMUTT-PEPT ยื่นกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา LNG 550, LNG 600 และ LNG 601 ได้ **
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องยื่นผลคะแนน KMUTT-PEPT ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา และระบุเลขที่ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (กรุณาระบุมุมขวาบน) โดยจะต้องยื่นก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี