ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (แบบเป็นรอบ)

02 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
(แบบเป็นรอบ 1-2)
เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

และสามารถสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
รอบที่ 2 วันที่ 11 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
0.00 B
สมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี