ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตลอดปี

02 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก 2/2560 ตลอดปี

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)

ขั้นตอนการสมัครบัณฑิต.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
สมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
 
แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี