ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (แบบเป็นรอบ)

01 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ตลอดปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอาหาร
(สัมภาษณ์แบบเป็นรอบ)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
แผนการรับนักศึกษา
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี